ទំព័រ​ដើម​ / Kymijoen kuvapankkihanke / Kymijoki talvi2014 hanke [102]